Telefon +48 58 524 12 10

Telefon +48 58 342 12 61

Telefon +48 798 231 062

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Polityka prywatności EWFE


EWFE przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy posiadane dane kontrahentów z najwyższą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących w naszym kraju przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Poniższy dokument zawiera informacje co nazywamy danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Państwa uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez EWFE.

Polityka obowiązuje wszystkich kontrahentów EWFE i odwiedzających naszą stronę internetową jak również korzystających z aplikacji mobilnych EWFE. Oferowane przez nas produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Przechodząc na strony internetowe innych spółek, należy mieć świadomość, iż mogą one mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich jeżeli nie zostały one dostarczone i wykonane bezpośrednio przez naszą firmę.

Warunki świadczenia poszczególnych usług mogą się różnić w sposobie przetwarzania danych osobowych. Wówczas opracowane odrębnie szczegółowe warunki mają nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.1. Dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.Sprzedaż i dostarczanie produktów oraz świadczenie usług.
Sprzedaż i dostarczanie produktów EWFE oraz świadczenie usług obejmuje zakres usług i produktów oferowany w aktualnej ofercie handlowej w zakresie szeroko pojętej branży usług budowlanych począwszy od doradztwa, projektowania, sprzedaży i dostawę produktów po generalne wykonawstwo oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Działania kompleksowe lub wybiórcze mogą obejmować dodatkowo zarządzanie procesem realizacji umowy, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy, bezpośrednio a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie akcji i konkursów związanych z promocją usług i produktów EWFE.

W związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów przetwarzamy następujące dane:

 • dane kontaktowe, telefoniczne i internetowe;
 • dane zebrane w związku z odwiedzaniem naszych stron i aplikacji internetowych;
 • dane dot. usługi poczty elektronicznej
 • dane niezbędne do podpisania umów handlowych oraz identyfikacji osób odbierających towar lub usługi

Dostęp do informacji.
Dane osobowe kontrahenta, informacji związanych z inwestycją i jej realizacją, sprawami serwisowymi oraz treści korespondencji są objęte tajemnicą i nie są udostępniane innym osobom i firmom bez wyraźnej, pisemnej zgody zainteresowanego. Możemy przetwarzać posiadane dane wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień, podpisanych umów i zobowiązań oraz oferowania obecnych lub wprowadzanych nowych produktów i usług handlowych przez EWFE.

Przechowywanie danych.
EWFE pozyskane dane przechowujemy nie dłużej niż jest to wymagane do realizacji danego zadania dla którego je zgromadzono, podpisanych umów handlowych i współpracy, świadczenia usług serwisowych oraz obowiązujących przepisów prawa które nas obowiązują np. 6-lat dla celów sprawozdawczości finansowej. Okresy przechowywania wyżej wymienionych danych może różnić się w zależności od celu przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody marketingowej dane przechowywane są do chwili ich wycofania. Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim.
EWFE nie udostępnia innym podmiotom gospodarczym posiadanych danych osobowych bez wyraźnej, pisemnej zgody kontrahenta. Wyjątek stanowi przekazanie danych osobowych gdy: wysyłka towaru następuje bezpośrednio od producenta lub dystrybutora, usługa wykonywana jest przez firmę Partnerską EWFE na którą klient wyraził zgodę oraz instytucjom i przedsiębiorstwom zajmującym się na zlecenie EWFE weryfikacją gospodarczą, dochodzeniem i windykacją jej należności. W takich przypadkach udostępnienie danych osobowych ograniczone jest do minimum gwarantujące należyte wykonanie umów oraz wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do danego zakresu usługi .

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną naszych działań jest zasada, iż przetwarzanie jest legalne jeżeli jest niezbędne do realizacji zawartych przez EWFE umów i zobowiązań w zakresie świadczenia usług, a dotyczy to w szczególności:

 • zapytania ofertowego,
 • zamówienia i zakup urządzeń, części zamiennych lub usług,
 • umów handlowych na współpracę, dostawę lub usługę,
 • wyrażonej zgoda na targach, szkoleniach i imprezach okolicznościowych EWFE,
 • świadczenie usług i rozpatrywania reklamacji;
 • prawnie uzasadnione interesy EWFE gwarantujące bezpieczne eksploatowanie zakupionych urządzeń i układów itp.

EWFE będzie przetwarzać Państwa dane tylko w celu utrzymywania relacji biznesowej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jakim jest prawo wysyłania informacji handlowej kontrahentom, zgodnie z art. 16 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej). Jednocześnie informujemy, że podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że nie są Państwo zobowiązani do ich podania.

Profil klienta do celów analitycznych i marketingowych
EWFE zastrzega sobie prawo do tworzenia i analizy profilu klienta w celu poprawy jakości świadczenia swoich usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do indywidualnych potrzeb kontrahenta. Umożliwia nam to sprawne zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn ewentualnych usterek i awarii oraz oferowania produktów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych: Prawnie uzasadnione interesy EWFE. Jednocześnie informujemy, że EWFE nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (np. w oparciu o modele scoringowe, analizy statystyczne, metody oceny ryzyka).

Realizacji naszych obowiązków ustawowych.
EWFE może być prawnie zobowiązana do udostępnienia danych osobowych i zakresu świadczenia usług na żądanie uprawnionych służb i organów państwowych w tym urzędom skarbowym, sądom i prokuraturze. Dane te mogą zostać udostępnione bez wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach EWFE zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia posiadanych danych.


2. Prawa i kontrola danych osobowych


Kontrola nad danymi
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami m.in. Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych każdemu kontrahentowi EWFE przysługuje prawo do wyrażenia lub cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie swoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
 • przetwarzanie swoich danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez EWFE rachunków w formie elektronicznej;
 • przetwarzanie swoich danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków umów współpracy i handlowych w formie elektronicznej;

Jednocześnie każdy klient EWFE ma prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia profilu klienta;
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych w celu obsługi serwisowej,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania swoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów EWFE, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

Jednocześnie każdy nasz klient ma prawo :

 • do dostępu i informacji na temat swoich danych przechowywanych w EWFE,
 • do sprostowania lub poprawienia swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych z bazy EWFE,
 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych

Skorzystać ze swoich uprawnień tj. wyrazić lub cofnąć zgodę można bezpośrednio w siedzibie EWFE lub za pośrednictwem korespondencji e-mail, listownej oraz na imprezach takich jak targi, sympozja konkursy itd. gdzie EWFE jest organizatorem lub uczestnikiem. W celu realizacji pisemnego żądania, jesteśmy uprawnieni do ewentualnej weryfikacji tożsamości, aby posiadane dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli składane żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, EWFE może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


3. Dane kontaktowe


Administrator danych osobowych. administratorem danych osobowych jest EWFE Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w 80-299 Gdańsk, przy Homera 55, zarejestrowaną w Sadzie VII Wydział Gospodarczy KRS Gdańsk Północ nr KRS 0000153505 NIP 583-000-17-12, kapitał zakładowy w wysokości 1.240.000 zł,
W celu realizacji uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów prosimy o kontakt bezpośredni w siedzibie naszej firmy lub skorzystać z możliwości kontaktu : adres e-mail: biuro@ewfe.com.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem : 80-299 Gdańsk, przy Homera 55, telefon: 58 342 12 61 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)
Organ nadzoru ochrony danych osobowych. W przypadku zastrzeżeń do ww polityki firmy można złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych i ich aktualizacja: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. EWFE jest uprawnione do zmiany swojej Polityki prywatności w związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług ewentualnie zmian regulacyjnych. Aktualna polityka umieszczona jest na naszej stronie internetowej.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.